KOMORNIK SĄDOWY CZĘSTOCHOWA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kacper Koper

Kancelaria Komornicza nr X w Częstochowie

 

Wpłaty przyjmowane są w kasie Kancelarii lub na konto bankowe :

 12 1600 1462 1810 8158 2000 0001

Kancelaria korzysta z elektronicznych systemów baz danych : 

 

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • dostęp do systemu „E-Sąd” ( ID kancelarii w systemie EPU: 2630 )
  • Systemu informacyjnego (PUE.ZUS)
  • Centralnej Bazy Informacji o rachunkach bankowych (OGNIVO)
  • Nowe Księgi Wieczyste (EKW)
  • Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD)

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: a) o egzekucję nieruchomości; b) o wydanie nieruchomości; c) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; d) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; e) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio ( art. 10.1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych)
Sąd apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach oraz Katowicach.
Właściwość terytorialna: Województwo Śląskie
.
Komornik działa na obszarze swojego rewiru ( art. 8.1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).
Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik ( art. 8.2. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).
Właściwość Sądu Rejonowego w Częstochowie : Miasto Częstochowa

Powiat: Częstochowski, Kłobucki
Gminy: Częstochowa, Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka

Zadania Komornika

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 
Komornikom powierza się następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.) ); 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza; 4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Komornik wykonuje następujące czynności: 1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; 2) sporządza protokół stanu faktycznego; 3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© 2018 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kacper Koper